Kế hoạch nội bộ năm học 2016-2017

Thứ năm - 24/11/2016 07:47
Kế hoạch nội bộ nămhọc 2016-2017
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC THỌ
 TRƯỜNG MN ĐỨC LẠNG
 
Số:  03/ KH-TrMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đức Lạng, ngày 28 tháng 10 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁO DỤC
 NĂM HỌC 2016 - 2017

 
 
 

        Căn cứ kế hoạch số 316/KH-GDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2016, kế hoạch thực hiện công tác Tự kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017.     
         Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017 của nhà trường.
        Trường mầm non Đức Lạng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2016 - 2017 như sau:
         I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          1.Đội ngũ giáo viên, nhân viên:
         Tổng số CB,GVNV: 14 (nữ 14 người)
                                          Giáo viên đứng lớp: 08
                                           Đảng viên: 11
        Trình độ chuyên môn:
                                          ĐH,CĐ: 12, TC khác: 2
         2- Số lượng học sinh: 154/195 cháu tỷ lệ: 79% trong đó: nhà trẻ: 25/70 cháu, tỷ lệ: 37,5%, mẫu giáo: 130/126 cháu, tỷ lệ: 103%
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Qua công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường nhằm tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh CBGVNV; góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.
- Kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao chất lượng quản lý của Ban giám hiệu, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên; Thúc đẩy công tác tự học, tự bồi dưỡng, tự kiểm tra đánh giá của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn trường.
2. Yêu cầu:
- Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng, nhằm: Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Hiệu trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể; hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh quá trình công tác…góp phần thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.
- Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban kiểm tra nội bộ nhà trường kiểm tra).
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra
2. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, cốt cán cán phụ trách công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường đáp ứng với yêu cầu của ngành.
 4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
   III. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra.
- Tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra Giáo dục; Thông t­­ư số 39/2013/TT-BGD  ngày 05/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
  2. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, cốt cán phụ trách công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.
- Kiện toàn danh sách đội ngũ kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường theo năm học: bao gồm các đồng chí trong BGH phụ trách, BCHCĐ đại diện, tổ - khối trưởng, giáo viên cốt cán.
- Chỉ đạo đội ngũ  kiểm tra làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao. Tránh hiện tượng nể nang trong việc đánh giá chất lượng giáo viên.
- Sử dụng và phát huy đội ngũ cộng tác viên phụ trách về công tác kiểm tra một cách có hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.
 3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường đáp ứng với yêu cầu của ngành.
* Công tác tự kiểm tra nội bộ
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban tự kiểm tra nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện nhà trường, kiểm tra các hoạt động giáo dục của nhà trường, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Thực hiện ghi biên bản, hồ sơ kiểm tra một cách nghiêm túc, tiến hành đánh giá hiệu quả của từng đợt kiểm tra.
* Nội dung kiểm tra tập trung vào:
- Kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học trong cơ sở giáo dục.
- Kiểm tra công tác quản lý tài chính.
- Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng
- Kiểm tra về cơ sở vật chất kỹ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
- Kiểm tra việc khắc phục tồn tại của nhà trường sau các đợt kiểm tra của các cấp.
- Kiểm tra việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên, cô nuôi.
- Kiểm tra công tác sinh hoạt chuyên môn các tổ khối
-Kiểm tra thực hiện chuyên đề “Vệ sinh chăm sóc trẻ” và chuyên đề “Giáo dục phát triển vận động” trong trường Mầm non.
+Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kết quả chuyên đề.
 - Kiểm tra hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường
 - Kiểm tra hệ thống hồ sơ sổ sách
 -  Kiểm tra xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân:
+ Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, GVNV; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
- Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường
- Kiểm tra việc thực hiện công tác cổng trường an toàn văn minh.
4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Bố trí sắp xếp phòng tiếp dân
- Chỉ đạo công khai lịch và nội quy tiếp công dân.
- Lập sổ theo dõi tiếp công dân.
- Thực hiện quy trình tiếp công dân theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2011/TT-TCCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính Phủ.
- Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, GVNV; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
IV. CÁC CHỈ TIÊU
- 100% CBGVNV được cập nhật kịp thời và nắm vững các văn bản pháp luật: Luật Giáo dục, Luật Thanh tra,  các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra và các văn bản chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kiểm tra toàn diện các hoạt động của nhà trường 1 lần/ năm học
- 100% các lớp, GV, cô nuôi được kiểm tra nội bộ các hoạt động  trong năm bằng nhiều hình thức (Toàn diện, định kỳ, đột xuất, chuyên đề).
- Tăng cường kiểm tra khâu CSND, chú trọng kiểm tra thực hiện qui chế, an toàn an ninh trường học, ATTP và khẩu phần ăn của trẻ.
- 100% các đ/c CBGVNV được kiểm tra toàn diện 1 lần/ năm.
- 100% các đ/c CBGVNV được kiểm tra chuyên đề 2 lần/ năm.
- 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.
           - Thực hiện 3 công khai: 3 lần ( đầu năm học, kết thúc học kỳ 1 và kết thúc năm học).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kiểm tra toàn diện giáo viên, cô nuôi:
- Kỳ I kiểm tra toàn diện 4 giáo viên và 2 cô nuôi, Kỳ 2 kiểm tra toàn diện 4 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 8 giáo viên theo kế hoạch.
- Lực lượng kiểm tra: Các thành viên của Ban KT nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng ban. Đối tượng được kiểm tra được báo trước 1 ngày nếu kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, không thông báo trước khi KT đột xuất.
2. Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường:
- Thực hiện kiểm tra toàn diện về công tác quản lý các hoạt động trong nhà trường.
3. Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:
- Kiểm tra toàn diện giáo viên và cô nuôi theo định kỳ.
- Kiểm tra việc thực hiện QCCM: kiểm tra thường xuyên hàng tháng. 
- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tháng.
- Kiểm tra hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng: Hàng ngày.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách: Hàng tháng.
- Kiểm tra chuyên đề: Theo tháng
- Phấn đấu trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều được BGH kiểm tra, nhận xét.
VI. CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI CỤ THỂ
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN CÁN BỘ CHỦ TRÌ THÀNH VIÊN PHỐI HỢP THỰC HIỆN
Bắt đầu Hoàn thành
1 Kiểm tra nề nếp các lớp đầu năm học mới. Tháng 9/2016 Tháng 9/2016 đ/c Minh BGH-GV
2 Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 Tháng 9/2016 Tháng 10/2016 đ/c Nguyệt BGH
3 Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế  chuyên môn  của giáo viên. Tháng 9/2016 Tháng 5/2017 đ/c Minh BGH
4 Kiểm tra việc xây dựng môi trường giáo dục của các lớp Tháng 9/2016 Tháng 9/2016 đ/c Minh Ban thi đua
5 Kiểm tra tủ sách pháp luật Tháng 9/2016 Tháng 9/2016 đ/c Minh Ban thi đua
6 Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng Tháng 9/2016 Tháng 9/2016 đ/c Minh BTTND
7 Kiểm tra về cơ sở vật chất kỹ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Tháng 9/2016 Tháng 9/2016 đ/c Minh BTTND
8 Kiểm tra VSMT, VSATTP, QTCB, xây dựng thực đơn... Tháng 9/2016 Tháng 5/2017 đ/c Minh Ban thi đua
9 Kiểm tra hệ thống hồ sơ sổ sách. Tháng 9/2016 Tháng 5/2017 đ/c Nguyệt Ban thi đua
10 Kiểm tra công tác quản lý tài chính. Tháng 10/2016 Tháng 10/2015 đ/c Nguyệt BTTND
11 Kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học trong cơ sở giáo dục Tháng 10/2016 Tháng 10/2016 đ/c Minh BTTND
12 Kiểm tra hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường Tháng 10/2016 Tháng 4/2017 đ/c Minh BGH
13 Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy trình tổ nuôi. Tháng 10/2016 Tháng 5/2017 đ/c Minh BGH
14 Kiểm tra việc triển khai thực hiện 3 công khai trong nhà trường Tháng 10/2016 Tháng 5/2017 đ/c Minh BTTND
15 Kiểm tra thực hiện chuyên đề “Vệ sinh chăm sóc trẻ” Tháng 10/2016 Tháng 4/2017 đ/c Minh Ban thi đua
16 Kiểm tra thực hiện chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm trong trường Mầm Non”. Tháng 11/2016 Tháng 4/2017 đ/c Minh Ban thi đua
17 Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên Tháng 11/2016 Tháng 11/2016 đ/c Minh Ban thi đua
18 Kiểm tra công tác phòng chống rét các lớp Tháng 11/2016 Tháng 2/2017 đ/c Nguyệt Ban thi đua
19 Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên Tháng 12/2016 Tháng 12/2016 đ/c Minh Ban thi đua
20 Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em. Tháng 12/2016 Tháng 12/2016 đ/c Minh Ban thi đua
21  Kiểm tra việc thực hiện công tác cổng trường an toàn văn minh. Tháng 12/2016 Tháng 12/2016 đ/c Minh Ban thi đua
22 Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên Tháng 1/2017 Tháng 1/2017 đ/c Minh Ban thi đua
23 Kiểm tra nề nếp trước và sau tết Nguyên đán Tháng 2/2017 Tháng 2/2017 đ/c Minh Ban thi đua
24 Kiểm tra toàn diện 2 cô nuôi. Tháng 2/2017 Tháng 2/2017 đ/c Minh Ban thi đua
25 Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường Tháng 2/2017 Tháng 2/2017 đ/c Minh BTTND
26 Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên Tháng 3/2017 Tháng 3/2017 đ/c Minh Ban thi đua
27 Kiểm tra việc đánh giá theo chuẩn đối với GV, Hiệu trưởng, Phó HT. Tháng 5/2017 Tháng 5/2017 đ/c Nguyệt BGH+ CTCĐ+ GV
28 Kiểm định trẻ cuối năm. Tháng 5/2017 Tháng 5/2017 đ/c Minh BGH+ Tổ CM
29 Tổng hợp và báo cáo cuối năm học 2016-2017 về Phòng GD. Tháng 5/2017 Tháng 5/2017 đ/c Nguyệt BGH+CM
30 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 Tháng 5/2017 Tháng 5/2017 đ/c Nguyệt BGH+CM
 
  Nơi nhận:                                                                                          TM. NHÀ TRƯỜNG
Phòng GD-Đức Thọ                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Lưu VP                                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                          Trần Thị Minh Nguyệt                                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐỨC LẠNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

        Số: 05./QĐ-TrMN                                                   Đức Lạng, ngày 25 tháng  10  năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường
Năm học 2016 - 2017
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠNG
 
 
       Căn cứ vào Điều lệ trường, ngày 07 tháng 4 năm 2008.
       Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.
       Căn cứ kế hoạch số 316/KH-GDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2016, kế hoạch thực hiện công tác Tự kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017.    
       Để thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường năm học 2016 – 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
      Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường năm học 2016 - 2017 gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.
       Điều 2: Từng thành viên của Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra của nhà trường theo đúng quy định của Thông tư 43/2006/TT-BGD-ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
       Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các ông, bà có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3 “để thực hiện”
- Thanh tra PGD&ĐT “để báo cáo”
- Lưu VT.
 
                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                  Trần Thị Minh Nguyệt
 
 
 

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường MN Đức Lạng

 Từ khóa: kế hoạch, nội bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay37
  • Tháng hiện tại2,309
  • Tổng lượt truy cập218,607
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây