Kế hoạch năm học 2016-2017

Thứ năm - 24/11/2016 08:52
Kế hoạch HP
   PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC THỌ
    TRƯỜNG MN ĐỨC LẠNG

 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
                Số:  04 /KH - TrMN

            Đức Lạng,  ngày 15 tháng 9  năm 2016

 
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC: 2016 - 2017
 
          Căn cứ vào nhiệm vụ  năm học 2016 -2017 của Phòng GD & ĐT huyện Đức Thọ .
        Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương trường Mầm non Đức Lạng  xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017 như sau:
        I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        *Nhiệm vụ chung
 Năm học 2016 – 2017 tiếp tục tổ chức Học tập quán triệt nghi quyết 29 –NQ/TW ngày 04/11/2013 của trung ưng đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05/CT – TW của bộ chính trị đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh ” đưa các nội dung của cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”
Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi để thực hiện chương trình GDMN. Đổi mới việc thực hiện CSGD trẻ theo phương châm “ xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm ” “ học bằng chơi, chơi bằng học’Tăng cường công tác tuyên truyền để năng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triễn GDMN
Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năng cao chất lượng cho giáo viên mầm non
Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên có hiệu quả
Giáo dục kỷ năng xã hội cho trẻ, Chuyên đề xây dựng bộ công cụ đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
Năng cao chất lượng phát triễn vận động cho trẻ
         1, Thuận lợi:
         - Trường được sự quan tâm của cấp lãnh đạo phòng và lãnh đạo ở địa phương. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, theo thông tư 02,         
          - Các cháu được phân theo đúng độ tuổi nên có nhiều thuận lợi trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ
         - Trường được xây dựng kiên cố, có khung cảnh sư phạm xanh- sạch - đẹp và cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ - Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, bên cạnh đó có đội ngũ giáviên đoàn kết, tích cực, học hỏi năng cao trình độ kiến thức, đổi mới phương pháp dạy và học
         2. Khó khăn:
         - Địa bàn rộng chủ yếu là đồi núi nên tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ còn thấp
         - Số giáo viên con còn nhỏ chiếm đến 80% nên cũng ảnh hưởng đến công tác dạy và học
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 -2017
1.Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
1.1 Việc thực hiện các cuộc vận động
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới toàn diện trong GDMN.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích cán bộ quản lý (CBQL) , giáo viên (GV) học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
1.2 Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
a.Chỉ tiêu:
         -100% giáo viên thực hiện tốt phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
        -100% Giáo viên  phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
b. Biện pháp:
Thực hiện tốt xây dựng vườn trường, trồng cây bóng mát, cây ăn quả, trồng rau sạch phục vụ bếp ăn bán trú, tạo môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện; Đẩy mạnh Phong trào xây dựng vườn rau, bồn hoa, vườn cổ tích, xây dựng góc tuyên truyền, góc thiên nhiên có nội dung phong phú,
GV tích cực khai thác trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền nhất là Dân ca ví Dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào quá trình tổ chức trẻ hoạt động có hiệu quả, lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hoá, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người; trẻ có thói quen biết tự phục vụ bản thân, biết lễ phép với người lớn tuổi, biết chào cô, chào bạn, biết giữ vệ sinh cá nhân và lớp học     
2. Phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ
a.Chỉ tiêu:
 Tiếp tục hoàn thành vững chắc các chỉ tiêu của Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Nghị quyết số 03/NQ-HU ngày 10/5/2012 về Phát triển sự nghiệp GD-ĐT đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của Đảng bộ huyện Đức Thọ.
Số lớp: 04 ( Lớn 1, nhỡ 1, bé 1, trẻ 1)
Tổng số trẻ điều tra: 196 cháu
Số trẻ huy động:
 Nhà trẻ: Tổng số trẻ điều tra:       70 cháu
Trong đó:  Trẻ 2 tuổi:                   31 cháu.
                            Trẻ 1 tuổi:                   28  cháu.
                            Trẻ dưới 1 tuổi:           11 cháu.
 Phấn đấu huy động từ 25 cháu đến 28 cháu đạt tỉ  38-40 %, tăng 1,3 % so với năm học trước.        
 Mẫu giáo: Tổng số trẻ điều tra:   126 cháu
 Trong đó:      Trẻ 3 tuổi:                  35 cháu.
                                 Trẻ 4 tuổi:                   47  cháu
                                 Trẻ 5 tuổi:                    44  cháu.
a.      Biện pháp:
Phấn đấu huy động trẻ từ  126/126 cháu đạt ti lệ 100%. trẻ 5 tuổi huy động 100%
Phân công giáo viên điều tra rà soát trẻ ở từng độ tuổi chính xác, phối hợp với ban chấp hành hội phụ nữ xã, các chi hội trưởng bí thư chi bộ thôn xóm để tập trung tuyên truyền vận động trẻ đến trường đặc biệt là trẻ nhà trẻ.
Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ thị Nghị quyết, các văn bản về tập trung tuyên truyền vận động trẻ đến trường, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
3 Cũng cố và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
            Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
a.Chỉ tiêu:
Huy động 100% trẻ MG 5 tuổi đến trường mầm non.
            - 100% trẻ ăn bán trú
            -Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi xuống còn dưới 4,5%
            - 100% trẻ được đánh giá theo bộ chuẩn, 80% trẻ có kỷ năng cơ bản theo độ tuổi
           - 100% lớp có máy vi tính và được học theo chương trình màn hình chiếu
            -100% trẻ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định
            - 100% GV đạt chuẩn, trên chuẩn đạt 90%, định biên 2GV/lớp, được hưởng lương theo bảng lương
            - 100% Phòng học đảm bảo kiên cố, và được chuẩn bị tốt tâm thế chuẩn bị vào lớp 1
            b.Biện pháp:
            Tiếp tục cũng cố, duy trì và năng cao chất lượng PCGDMNT5T,phấn đấu gữi vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNT5T năm 2017
        + Mua sắm đồ dùng đồ chơi bổ sung các độ tuổi, trong đó lớp 5 tuổi: 1/1 lớp đạt tỷ lệ 100%
            Tiếp tục củng cố phát triển vững chắc PCGDMN TENT
         Bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị, đồ chơi lớp mầm non năm tuổi;
             Huy động 100% trẻ em ra lớp và được ăn bán trú tại trường
             Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt từ 98% trở lên;
             Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 6%.
Phối hợp với trường MN Bồng, Lĩnh nắm số trẻ các độ tuổi ra lớp và làm tốt công tác điều tra phổ cập
 Tăng tỷ lệ huy động.
4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
            a. Chỉ tiêu:
            Toàn trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các độ tuổi
 - Tiếp tục tiển khai thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi có hiệu quả
- Tỉ lệ cháu đạt bé khoẻ bé ngoan 90 - 95 %
- Tỉ lệ trẻ chuyên cần, nhà trẻ, 85 %, trẻ 3 tuổi, 4 tuổi 85 - 90 %
- Tỉ lệ trẻ  chuyên cần  trẻ 5 tuổi đạt  98%
- Khảo sát đánh giá trẻ cuối năm đạt yêu cầu từ  85 - 90 % trẻ chưa đạt
- 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn
          - soạn bài đầy đủ, thuộc giáo án trước khi lên lớp, Có đầy đủ đồ dùng dạy học, không cắt xén chương trình, không dạy chay
          - Trang trí lớp đẹp đúng chủ điểm, Xây dựng mỗi lớp ít nhất có 2 góc mỡ
          - Tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho dạy và học
          - Tăng cường cho trẻ phát triển vận động, tăng cường phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
          - Thao giảng dự giờ chấm hồ sơ xếp loại
          - Trong giờ hoạt động chung chú trọng rèn kỷ năng cho trẻ
          - Giờ hoạt động góc, giáo viên hướng dần trẻ thoả thuận vai chơi, và hướng dẫn trẻ kỷ năng chơi theo nhóm
- 100% giáo viên được xếp loại khá, tốt về chuyên môn khi được kiểm tra
- 100% giáo viên được xếp loại khá, tốt về tự học, tự bồi dưỡng
- Khảo sát đồ dùng đồ chơi vận đông ở các lớp  
b. Biện pháp:
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình GDMN chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giáo viên. Chú trọng phương pháp sư phạm, hướng dẫn trẻ thực hiện hiệu quả các hoạt động: quan sát, trải nghiệm, hợp tác, tư duy và phát triển ngôn ngữ, Chú trọng nội dung giáo dục theo hướng tích hợp
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác giáo dục mầm non theo từng độ tuổi, thực hiện tốt các đợt chuyên đề
-  Gợi ý GV xây dựng chủ đề chủ điểm
- Chỉ đạo GV dựa vào các lĩnh vực phát triển để lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ
- Chỉ đạo giáo viên thường xuyên trò chuyện với trẻ, sưu tầm tranh ảnh, kể chuyện theo chủ đề, cho trẻ đọc đồng giao ca dao  
- Thường xuyên thăm lớp dự giờ
- Động viên giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp
- Tổ chức cho giáo viên dự giờ đồng nghiệp, góp ý rút kinh nghiệm lẫn nhau
Mua sắm đầy đủ đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề vận động như bóng, cờ nơ, gậy, vòng cổng chui, bục bật sâu, bể bóng mi ni.......
- Tăng cường cho trẻ dạo chơi ngoài trời, tổ chức cho các lớp đi tham quan dã ngoại, Tổ chức cho các lớp thi với nhau như kéo co, cướp cờ, 
- Tuyên truyền với các bâc phụ huynh không dạy chữ cái trước chương trình lớp 1
- Chỉ đạo GV lồng ghép các nội dung: ATGT, bảo vệ biển hải đảo, GD trẻ lòng yêu quê hương, yêu đất nước.
- Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên yếu kém
- Tiếp tục thực hiện tốt bộ chuẩn trẻ 5 tuổi
- Thực hiện tốt chương trình đánh giá trẻ theo từng giai đoạn
- Chỉ đạo Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình BDTX, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo sự chỉ đạo của các cấp
4.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
 a.Chỉ tiêu
  - 100% trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần
- 100% trẻ ăn bán trú tại trường, đạt tỷ lệ cao hơn năm học trước, đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực  phẩm, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm tại trường.
- 100% trẻ được sữ dụng bằng nước sạch.
- 100% trẻ có thói quen, nề nếp trong ăn uống: ăn uống vệ sinh, ăn chín uống sôi, Giờ ăn biết mời cô và bạn cùng ăn, ăn không nói chuyện, tự xúc cơm ăn khong làm cơm rơi vãi, ăn hết xuất.
- 100% trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày.
- Lên thực đơn khoa học, phù hợp theo mùa đông, mùa hè
- 100% trẻ Mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối không xẩy ra ngộ độc
-  100% trẻ được theo dõi bằng bằng biểu đồ, khám sức khoẻ định kì 2lần/ năm
- Tổ chức cân đo cho trẻ 4 lần trong năm, Hạ tỷ lệ suy dinh dưởng xuống dưới 6%
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng vệ sinh cho trẻ
- Mỗi trẻ có đồ dùng ký hiệu riêng ( ca, thìa, bát, khăn )
b. Biện pháp:
Nghiêm túc thực hiện thực hiện quản lý chăm sóc trẻ ở mọi lúc, mọi nơi, khảo sát đồ dùng, đồ chơi, loại bỏ các đồ dùng, đồ chơi không an toàn
Thực hiện quy chế vệ sinh ATTP, đảm bảo đúng đủ, định lượng, định suất, quy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ
Thường xuyên năng cao nghiệp vụ cho tổ nuôi, tăng cường cải tiến món ăn giúp trẻ ăn ngon miệng và lưu mẫu thức ăn 24h, có hộp, có tem, và chữ ký, của người lưu và giám sát lưu
Mua sắm đầy đủ đồ dùng vệ sinh cho các lớp và cá nhân trẻ, mỗi trẻ có một đồ dùng vệ sinh ký hiệu riêng
Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ ( 2 lần/1 năm) cho trẻ và tổ chức tiêm phòng, phòng chống các bệnh sốt xuất huyết, vi rút zika, tay chân miệng, đau mắt đỏ, cho trẻ  uống thuốc tẩy giun
Tổ chức cân đo cho trẻ 4lần/ 1 năm và theo dõi biểu đồ, cân nặng bình thường, thể nhẹ cân, và thể thấp còi
Có kế hoạch phục hồi cho trẻ SDD và trẻ béo phì
Phối hợp với công đoàn và nhà trường làm vười rau của bé phục vụ cho bếp ăn bán trú
Tuyên truyền vận động phụ huynh tăng mức ăn và thường xuyên cho trẻ uống sữa hằng ngày
Tuyên truyền vận động phụ huynh trồng rau, cây ăn quả, chăn nuôi vườn ao chuồng.... cung cấp thực phẩm sach cho bếp ăn bán trú
   4.2.  Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
        a. Chỉ tiêu.
       - 100% nhóm lớp đều thực hiện CTGDMN: (trong đó 1 lớp MG 5 tuổi, 1 lớp MG 4 tuổi, 1lớp MG 3 tuổi, 1 nhóm trẻ 25 – 36 tháng ).
       -100% trẻ được tham gia các hoạt động giáo dục theo chuyên đề: An toàn giao thông, GDBNVMT, GDBV vận động, GDỨPBĐKH, GDSDNL hiệu quả.
        - 85 % trẻ trở lên phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
       - 100% lớp 5 tuổi thực hiện  hiệu quả bộ chuẩn trẻ 5 tuổi có hiệu quả.
       - Tổ chức tốt ngày hội quy mô cấp trường, với tên gọi “ Bé cùng thi tài” thông qua các trò chơi dân gian.
       .- 100% trẻ được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần
b. Biện pháp
 - Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non ở các độ tuổi,
 - triển khai thực hiện tốt các đợt chuyên đề do phòng, nhà trường tổ chức: như chuyên đề Lấy trẻ làm trung tâm, chuyên đề phát triển vận động, chuyên đề xây dựng giáo án E - Leaning
 - Thường xuyên thăm lớp dự giờ, giáo viên dự giờ đồng nghiệp lẫn nhau để đúc rút kinh nghiệm.
  - Xây dựng lớp điểm tại trường, tạo điều kiện cho giáo viên đi tham quan trường bạn
       - 100% nhóm lớp được tham gia hội thi “ Cháu khỏe ngoan, lễ phép  – cô duyên dáng mẫu mực - phụ huynh mấu mực” và ngày “ Ngày hội thể thao” cùng các các ngày hội, “ trung thu của bé, bé yêu cô giáo, Chú bộ đội, ngày tết quê em, bông hoa mừng  ngày 8/3, sinh nhật Bác Hồ, ngày tết thiếu nhi” một cách có hiệu quả.
       + Phấn đấu tham gia hội thi “ Cháu khỏe ngoan, lễ phép- cô duyên dáng mẫu mực- phụ huynh cùng chia sẻ ” nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN
         4.3. Triển khai học tập bồi dưỡng thường xuyên.
        a. Chỉ tiêu:
         -100% CBGV tham gia học tập bồi dưỡng thường  xuyên
        - 10/10 Đ/c CBGV: xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân
         -100% CBGV: học tập các mô đun đầy đủ theo kế hoạch
          -3/10 Đ/c Đạt loại xuất sắc tỷ lệ: 30%
          -7/10 Đ/c Đạt loại khá tỷ lệ: 70%
b. Biện pháp:
- Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, học qua mạng, để năng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ   
- 100% CBQL,GVMN: hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch và hoàn thành bồi dưỡng các modun nâng cao; được đánh giá xếp loại đúng thực chất;
4.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:
a. Chỉ tiêu:
Số máy tính:   5  máy
 Kết nối Intnet: 5 máy.
100% giáo viên soạn bài trên máy tính, có giáo án điện tử qua các đợt thao giảng dự giờ
100% CBQL,GV khai thác qua mạng Interne để cập nhật tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (e-Learning), nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các hoạt động giáo dục..
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo qua hộp thư điện tử kịp thời, cập nhật thường xuyên
b. Biện pháp:
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia dự thi thiết kế bài giảng e – learning phù với chương trình GDMN
-Tăng cường đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin
- Tuyên truyền vận động phụ huynh đầu tư các tiết dạy công nghệ cao
          5.Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ.
          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN (Quyết định số 02//2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GDĐT), đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trường trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GDĐT) và đánh giá đội ngũ phó hiệu trưởng trường mầm non (Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GDĐT.
         a. Chỉ tiêu:
Nâng cao năng lực CBQL về quản lý trường học, nắm vững và triển khai  hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trong GDMN, duy trì kết quả công tác phổ cập GDMN TE5T.
          Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên:  14 ( ĐH, CĐ: 12-TC 1- SC 1)
            Đảng viên 11 Đồng chí
            Giáo viên giỏi Huyện:  2 cô
            Giáo viên giỏi trường:  8 cô.
          Lao động tiên tiến:  12 cô
          Công tác phát triển Đảng: phấn đấu từ 1-2 cô
        b. Biện pháp:
        Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng chuyên môn Cho CBQL và GVMN theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012). Tiếp tục triển
khai có hiệu quả việc lồng ghép các mô đun ưu tiên vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên để đến năm 2016, 100% CBQL,GVMN được tham gia tập huấn 10 mô đun ưu tiên theo quy định.
         Bám sát bộ chuẩn hiệu trưởng, hiệu phó, chuẩn nghề nghiệp GVMN do Bộ ban hành để đánh giá, phân loại sát đúng, chất lượng đội ngũ, CBQL đảm bảo công bằng, khách quan, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp năng lực từng người để đảm bảo chất lượng toàn diện.
         Thường xuyên thăm lớp dự giờ bằng nhiều hình thức, thường xuyên, đột xuất, báo trước và không báo trước, kiểm tra toàn diện.
          Tổ chức thao giảng dạy mẫu: giáo viên giỏi dạy trước cụ thể là cô Lành, cô Hiệp,giáo viên khá dạy sau: cô Hoa, cô Thương.. để học tập  lẫn nhau.
Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm tra lớp, kiểm tra kết quả trên cháu, kiểm tra hồ sơ cô hồ sơ trẻ.
Tổ chức đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng theo các tiêu chí, cuối năm đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN.
  Tập trung bồi dưỡng đội ngũ, tham gia đạt kết quả tốt thi khảo sát chất lượng GVMN vào tháng 8/2017 của Sở GDĐT tổ chức ;
               Xây dựng đội ngũ cốt cán CBQL, GVMN để làm nòng cốt, nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ
               Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên tham gia dự thi Giáo viên giỏi mầm non cấp huyện năm học 2016- 2017 và giao lưu cô nuôi dưỡng giỏi                                              
          6. Cơ sở vật chất, thiết bị theo danh mục tối thiểu.
        a. Chỉ tiêu:
        - Cơ sở vật chất đảm bảo, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông
       - Đồ dùng, đồ chơi đảm bảo theo danh mục của từng độ tuổi theo TT 34
        b. Biện pháp:
        Làm tốt công tác Tham mưu với ủy BNDxã, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo công tác dạy và học
       Chỉ đạo giáo viên phối hợp với phụ huynh mua sắm đầy đủ đồ dung, đồ chơi phục vụ cho dạy và học
        Kêu gọi các nhà hảo tâm, đầu tư thêm cơ sở vật chất trang thiết bị
       7. Công tác tuyên truyền.
        Xây dựng góc tuyên truyền nhà trường về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, góc tuyên truyền từng nhóm lớp có các nội dung hoạt động thực tiễn nhằm tuyên truyền vận động trẻ đến trường
        Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp các ngành và toàn thể nhân dân hiểu rõ và cùng chăm lo cho giáo dục mầm non.
        Tham mưu với Đảng ủy-HĐND -UBND, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội về công tác huy động trẻ đến trường, thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
       Đổi mới hình thức tuyên truyền kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ như quay ghi hình ghi âm các hoạt động ở trường của cô và trẻ để làm tư liệu cho các bậc cha mẹ và cộng đồng xem, tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng  để cùng chăm lo cho GDMN. lồng ghép các nội dung vào các cuộc họp phụ huynh, ngày hội, ngày lễ nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
     Bầu ban đại diện  hội cha mẹ học sinh và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN
8. Công tác thanh tra kiểm tra.
a. Chỉ tiêu:
- Kiểm tra việc thực  hiện chương trình, quy chế chuyên môn, kỷ năng chăm sóc giáo dục trẻ .
- Kiểm tra thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhóm lớp.
- Kiểm tra chất lượng bữa ăn ở các nhóm lớp.
- Kiểm tra đánh giá trẻ sau mỗi ngày, mỗi chủ đề và lưu giữ sản phẩm của trẻ, sữ dụng sản phẩm của trẻ để tạo môi trường phù hợp với chủ đề.
- Thường xuyên thăm lớp dự giờ.
`           - Kiểm tra các hoạt động giáo dục, nề nếp, cảnh quan các lớp.
- Khảo sát đánh giá trẻ, kiểm tra các minh chứng để đánh giá trẻ.
- Đánh giá cuối chủ đề, đánh giá cuối giai đoạn
- Tổ chức kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, kiểm tra có báo trước
- Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục của giáo viên, góp ý, bổ sung...
b. Biện pháp:
-  Ban thanh tra lên kế hoạch  theo từng tuần, từng tháng, từng quý, từng kỳ để năm bắt được tình hình thực tế bổ sung kịp thời
- Kiểm tra, thanh tra về việc thực  hiện các quy định, quy chế chuyên môn. Kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ.
           -  Tăng cường kiểm tra  việc thực hiện quy chế chuyên môn
- Tổ chức kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, kiểm tra có báo trước
- Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục của giáo viên, góp ý, bổ sung...
    9. Các hoạt động khác.
    100% các lớp tổ chức tốt các cuộc thi, văn nghệ TDTT chào mừng trong các ngày lễ lớn
    a. Hội thi giáo viên giỏi huyện
    *Chỉ tiêu:
    100% Giáo viên đăng ký giáo viên giỏi trường
    4/8  Giáo viên đăng ký giáo viên giỏi huyện, tỷ lệ 50%
    3/12: CBGVNV Đăng ký  chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  tỷ lệ 25%
 *Biện pháp:
Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chương trình GDMN do bộ giáo dục ban hành
Tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề do phòng tổ chức có chất lượng
Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để năng cao trình độ
Chỉ đạo giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với tình hình thực tế của trường, của lớp
 b.Hội thi cô nuôi giỏi cấp huyện:
* Chỉ tiêu
2 cô nuôi dưỡng tham gia hội thi cô nuôi giỏi huyện tỷ lệ 100%
*. Biện pháp:
 Thường xuyên nâng cao nghiệp vụ cho tổ nuôi, tăng cường cải tiến món ăn giúp trẻ ăn ngon miệng
Tuân thủ quy trình bếp một chiều, Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khi chế biến
c. Hội thi thiết kế bài giảng E-learning.
      *. Chỉ tiêu:
4/8 Giáo viên biết thiết kế bài giảng E- learning
2/8 Đ/c đăng ký dự thi thiết kế bài giảng E – leaning cấp huyện                  
       *. Biện pháp:
           - Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia dự thi thiết kế bài giảng e – learning phù với chương trình GDMN
-Tăng cường đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp trang thiết bị như máy quay, máy ghi âm, tài liệu về dư địa chí
d. Làm đồ dùng, đồ chơi.
          *. Chỉ tiêu:
100 Giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác dạy và học
- Phát động thi đua mỗi chủ điểm mỗi Đ/c 3 sản phẩm
- Trang trí mỗi lớp 3 góc mở, xây dựng góc thiên nhiên phong phú
          *.Biện pháp:
Chỉ đạo giáo viên tuyên truyền vận động phụ huynh thu gom phế liệu giúp cô để làm đồ dùng, đồ chơi
Làm tốt công tác tham mưu với Hiệu trưởng, mua bổ sung nguyên vật liệu để phục vụ làm đồ dùng, đồ chơi
Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan các trường bạn,
Cuối mỗi chủ điểm chấm và xếp loại, thi đua cuối tháng
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các tổ, khối và CB,GV,NV có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, nhà trường sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.
Trên đây là kế hoạch năm học của trường mầm non đức lạng.
                                                                              
      Nơi nhận:                                                                                                        T.M NHÀ TRƯỜNG
- Phòng GD&ĐT Đức Thọ;                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Lưu hồ sơ nhà trường./.                                                    
                                                                                                                                   Phạm Thị Minh

 

 
.                                                                             
 
 
 
 
            

Tác giả bài viết: HP

Nguồn tin: mnlạng

 Từ khóa: kế hoạch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay47
  • Tháng hiện tại2,319
  • Tổng lượt truy cập218,617
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây